Menu

FRAAI lezerswedstrijdreglement 2018

Artikel 1: Organisatie

Fraai nv, maatschappelijke zetel in Dendermondesteenweg 436, 9070 Destelbergen, België, BTW BE 0836 870 765, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een lezerswedstrijd in FRAAI magazine. De lezerswedstrijd start op 5 maart 2018 en eindigt op 2 april 2018 om 16u.

Artikel 2: Algemeen

De lezerswedstrijd wordt uitsluitend bestuurd door dit lezerswedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de lezerswedstrijd, aanvaardt de deelnemer alle voorwaarden van dit reglement, evenals alle beslissingen die Fraai nv zou kunnen nemen om het goede verloop van de lezerswedstrijd te kunnen verzekeren. Tijdens de lezerswedstrijd zal er geen communicatie gevoerd worden, noch per mail, noch per telefoon, noch per brief.

Fraai nv behoudt zich het recht de lezerswedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden.

Door uw deelname verleent u het recht aan Fraai nv uw gegevens op te nemen in haar bestand en deze te gebruiken om u op de hoogte te brengen van nieuwe projecten. Fraai zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).

Artikel 3: Deelname

De deelnemer van de lezerswedstrijd moet een natuurlijke persoon zijn met een minimumleeftijd van 18 jaar met een vaste woonplaats in België, Nederland of Frankrijk. Personeelsleden en gezinsleden van Fraai nv mogen niet deelnemen aan de lezerswedstrijd. Wij accepteren maar 1 deelname per gedomicilieerd adres. Een meervoudige of frauduleuze deelname zal onmiddellijk uitgesloten worden van de lezerswedstrijd. Deelnemers moeten volgende stappen ondernemen om geldig deel te nemen aan de lezerswedstrijd:

Vul het Google formulier in met uw antwoorden, uw naam, e-mailadres, telefoon en adresgegevens. Beantwoord beide vragen. Link google formulier nog toevoegen.

Artikel 4: Prijs

De winnaar krijgt 1 Fin du jour make-up workshop en een pakket producten t.w.v. € 150. De prijsuitreiking zal plaatsvinden voor eind april 2018. De winnaar mag een tijdstip voor de workshop in 2018 kiezen in samenspraak met Fin du jour. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door Fraai nv. De prijs kan niet worden omgeruild in geld of in natura.

Artikel 5: Bepaling van de winnaar

Om deel te nemen aan de lezerswedstrijd moet u alle vragen beantwoorden.

De bepaling van de winnaar zal gebeuren aan de hand van deze 2 volgende vragen:

WEDSTRIJDVRAAG

Hoe heten de twee oprichters van Fin du Jour?

Elke lezer die Fraai magazine gelezen heeft kan deze vraag beantwoorden.

SCHIFTINGSVRAAG

Hoeveel correcte antwoorden zullen we op 2 april 2018 om 16u ontvangen hebben?

Voor de schiftingsvraag heeft het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord voorrang op het dichtste cijfer lager dan het correcte antwoord.

Indien er meerdere personen zijn met dezelfde antwoorden zal de eerste deelname als winnaar bestempeld worden.

Om de winnaar zo goed mogelijk te kunnen bereiken zal hij via e-mail en sociale media gecontacteerd worden. De winnaar zal ook een persoonlijke e-mail ontvangen. De naam van de winnaar zal ook éénmalig via de sociale media kanalen van Fraai worden meegedeeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Fraai nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van uw deelname aan de lezerswedstrijd. De deelname aan de lezerswedstrijd valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Fraai nv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of andere redenen buiten de wil van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor de lezerswedstrijdperiode te verlengen indien er nog geen winnaars zijn. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement door elke deelnemer wordt gerespecteerd, dit om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Bij deze is Fraai nv niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Artikel 7: Geschillen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden behoudt de organisator zich het recht om autonoom fouten te corrigeren en af te handelen.

Druk-, spel of andere dergelijke fouten kunnen niet ingetrokken worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting vanwege de organisator. De onvoorziene gevallen worden één voor één behandeld door de organisator. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door Fraai nv zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik van zijn persoonsgegevens door de organisator om informatie te verstrekken over haar nieuwe projecten en initiatieven. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben de deelnemers steeds het recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te verbeteren of hun gegevens te verwijderen uit de gegevensbank.

Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk en via e-mail verstuurd te worden aan Fraai nv, Dendermondesteenweg 436, 9070 Destelbergen, België, e-mailadres: info@fraai.be.

Elke vraag tot verwijdering van gegevens uit de gegevensbank tijdens de duur van de wedstrijd, heeft automatisch de beëindiging van de deelname van de wedstrijdspeler tot gevolg.

Artikel 8: Bescherming van de privacy

Elke deelnemer van de wedstrijd geeft Fraai nv de toelating tot gebruik van zijn gegevens voor promotionele doeleinden op sociale media. Fraai nv zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Fraai nv heeft respect voor uw privacy. Uw gegevens zullen gebruikt worden op het moment dat u als winnaar aangekondigd zal worden. De winnaar zal per mail en via sociale media gecontacteerd worden voor de opname van zijn prijs. Van de deelnemers zal mogelijks het e-mailadres gebruikt worden voor toezending van onze nieuwsbrieven. Onze sociale mediakanalen ondersteunen deze lezerswedstrijd en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen. Deelnemers verschaffen rechtstreeks informatie aan Fraai nv en niet aan Facebook.

Opgemaakt te Destelbergen op 28 februari 2018.